Misafir Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ MİSAFİR KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; İKSV tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Vakıf tarafından işlenebilecektir.

 • Vakıf tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerime, tercihlerime ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi,
 • Vakıf tarafından sunulan ürün hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi,
 • Vakıf tarafından kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Vakıf tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.      

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla elektronik ortamdan internet sitesi, telefon ve fiziki ortamda elden; Vakıf tarafından düzenlenen etkinliğe katılımınız ile fotoğraf/video çekimlerinin yapılması yoluyla elektronik ve fiziki ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Vakıf tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İKSV tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız,
 • Vakıf tarafından kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi

Açık Rızanıza istinaden;

 • Vakıf tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi,
 • Vakıf tarafından sunulan ürün hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu amaçla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakıf’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı