3. Manda Festivali Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin İKSV tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İKSV tarafından 1.6.2024 tarihinde gerçekleştirilecek 3. Manda Festivali (“Festival”) kapsamında katılımcının aşağıda yer alan kişisel verileri işlenmektedir.

Katılımcının; Adı, Soyadı, görsel ve işitsel kayıtları.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi;

-Festival kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Festivalin gerçekleştirilmesi ve katılım konusunda iletişime geçilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi,

-Festival kayıtlarının dijital mecralarda yayınlanması,

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, İKSV’nin gerçekleştireceği Festival kapsamında Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla internet sitesinde Festival kayıt formunun doldurulmasıyla, bununda haricinden tarafınızla gerçekleştirilebilecek mail yazışmaları ve telefon görüşmeleri üzerinden ve sonra olarak Festival sırasında ses ve görüntü kaydı alınmasıyla toplanmaktadır.

Bu yolla toplanan kişisel verileriniz,

-Açık Rıza hukuki sebebine istinaden;

-Festival kayıtlarının dijital mecralarda yayınlanması amacıyla,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine istinaden;

-Festival’in gerçekleştirilmesi ve katılım konusunda iletişime geçilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi amacıyla,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden ise,

-Festival kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında Festival dahilinde hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile açık rızanızın bulunması halinde ise yurtdışında yerleşik sosyal medya kuruluşlarıyla ve son olarak yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

4. Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı