Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İSTANBUL KÜLTÜR ve SANAT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Versiyon 0.4
01/03/2023

1. GİRİŞ

1.1. Amaç ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“KVK Politikası”), İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri’nin (“İKSV” veya Vakıf”) Kanun’a uyumluluğunun sağlanması ve Vakıf tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanıp yürürlüğe konmuştur.

İşbu KVK Politikası, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Vakıf tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede KVK Politikası, Vakıf tarafından Vakıf çalışanları dışındaki kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini ve Vakıf tarafından kişisel verisi işlenen tüm kişisel verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

Vakıf çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

İşbu KVK Politikası, Vakıf tarafından onaylanarak [01.03.2023] tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vakıf, yasal düzenlemelere paralel olarak KVK Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KVK Politikası’nın güncel versiyonuna Vakıf web sitesinden www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi erişilebilir.

Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu KVK Politikası’nda yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde, yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

2. VAKFIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

KVK Politikası kapsamındaki veri sahipleri, Vakıf tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Vakıf çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
1. Üye Vakıf faaliyetlerinden yararlanan ve sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2. Misafir Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden üye olmadan yararlanan gerçek kişiler
3. Gönüllü Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesinde gönüllü olarak görev alan gerçek kişiler
4. Bağışçı Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla bağışta bulunan gerçek kişiler
5. Ziyaretçi Vakfın bina ve yerleşkeleri ile internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
6. Çalışan Adayı Herhangi bir yöntem aracılığıyla Vakıf’a iş başvurusunda bullunmuş olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
7. Vakıf Yetkilisi Vakfın yönetim kurulu üyesi ve yetkili diğer gerçek kişileri ifade etmektedir.
8. İş Birliği İçerisinde Olduğu Kurum/Tedarikçi Çalışanları, Hissedarları veya Yetkilileri Vakfın her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (örn. tedarikçi, iş/çözüm ortağı, alt işveren vb.) çalışan, bu kurumların hissedarları veya yetkilileri olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
9. Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Vakıf çalışanları hariç Vakfın kişisel veri işleme faaliyetlerine konu olan diğer gerçek kişileri ifade etmektedir.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Vakıf tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 1. Personel temin süreçlerinin yürütülmesi

Kurum faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi

 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi
 2. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 3. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 4. Etkinlik yönetimi
 5. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 6. Finans ve muhasebe işlerinin takibi

Kurumun ve Kurum ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 1. Faaliyetlerin prosedürlere ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi
 2. Yerleşke ve tesislerin güvenliğinin sağlanması
 3. Hukuk işlerinin takibi
 4. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 5. Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kurum stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi

 1. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
Kurum ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi
 1. Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi
 2. Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 3. Müşteri/üye memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi
 4. Sunulan ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin yürütülmesi
 5. Profilleme yapılarak müşteriye özel kampanya, reklam, çekiliş vb. oluşturulması

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

Vakıf tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasını sağlayan bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Vakıf’ın ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
Finansal Bilgi Vakfımızın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, borç/alacak bilgisi gibi bilgiler
Çalışan Adayı Bilgisi Vakfımızın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Vakfımızın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Vakfımızın politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
İşlem Bilgisi Vakfın yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde sunulan hizmetlerle ilgili veya Vakfın veya kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Vakfımıza yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Vakfın itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Vakıf tarafından kişisel veriler, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Vakıf, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Vakıf tarafından işlenen kişisel verilerin güncel olup olmadığına ve bu konuda kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Vakıf, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce hukuka uygun bir şekilde veri işleme amaçlarını tespit eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Vakıf tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;Vakıftarafından kişisel verilerin saklanmasına ilişkin sektör pratikleri de göz önünde bulundurularak yasalara uygun bir şekilde daha uzun bir saklama süresi belirlenmeyen durumlarda,Vakıf tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte, işlenen kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Vakıf tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olmasıdiğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Vakıf tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Vakıf tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Vakıf, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Vakıf tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıdurumunda, veri sahibi ile Vakıf arasında kurulan yazılı veya sözlü bir sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olmasıdurumunda Vakıf, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işleyecektir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Vakıf tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olmasıdurumunda,Vakıf zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olmasıhalinde, Vakıf ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Vakıf tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Vakıf öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Vakıf, özel nitelikli kişisel verileri, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler,kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Vakıf, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve KVK Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması ve açık rızanın bulunması durumunda, kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışına üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı,

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu KVK Politikası’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel veriler Vakıf tarafından yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarımı, Aktarımın yapılacağı ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip güvenli ülkelerden olması halinde; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu KVK Politikası’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde, açık rızanızın varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Vakıf tarafından kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip güvenli ülkelerden olmaması halinde, kişisel veriler işbu KVK Politikası’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak aşağıda yer verilen durumlarda yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılabilmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı
 • Vakıf ve ilgili ülkedeki veri alıcısının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun ilgili aktarıma yönelik izninin alınması

Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Vakıf, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU KAPSAM AKTARIM AMACI
İş Ortağı Vakıf faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar anlamına gelmektedir.
Kişisel verilerin aktarıldığı iş ortaklarına aşağıda aktarım amaçları ile birlikte yer verilmektedir.
 • Etkinlik ve organizasyonlara ilişkin işlemlerinin icrası amacıyla, Passo
 • Finansal iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklığı bulunan Bankalar
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışılmakta olan denetim firmaları
 • Hukuki danışmanlık alınması amacıyla çalışılmakta olan hukuk büroları
 • Yurt dışında gerçekleştirilecek olan projeler kapsamında iş ortaklığı içerisinde olunan
İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin depolanması süreci ile bağlantılı olarak aktarılmaktadır.

Profilleme ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile aktarılmaktadır.
Tedarikçi Vakfın faaliyetlerini yürütürken Vakfın emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli hizmet sunan taraflar anlamına gelmektedir. Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Vakfın faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli olan hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Eczacıbaşı Holding Eczacıbaşı Holding A.Ş. Stratejik planlama, insan kaynakları, ticari ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken Vakıf’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.
Kanunen Yetkili Özel Kurum İlgili mevzuat hükümlerine göre Vakıf’tan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri (örneğin bağımsız denetçiler) İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Vakıf içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerin işlenme amacı için lütfen KVK Politikası’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen KVK Politikası’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen KVK Politikası’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda listelenmiştir:
  - Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  - Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan veri sahibi haklarına yönelik başvurular, [http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf] adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak Vakfımıza iletilebilir.  Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuru ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre veri sahibinden ücret talep edilebilecektir.

Vakıf, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Vakıf gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Vakıf tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Vakıf tarafından (i) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (ii) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında ve (iii) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Vakıf tarafından kişisel verilerin saklanmasına ilişkin sektör pratikleri de göz önünde bulundurularak yasalara uygun bir şekilde daha uzun bir saklama süresi belirlenmeyen durumlarda, kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan rehberlere, periyodik imha sürelerine ve veri sahibi başvurusuna uygun olarak Vakıf tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Vakıf tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik bazda ele alınarak, her bir kişisel veri kategorisi için ilgili olduğu veri işleme süreci doğrultusunda azami veri saklama süreleri belirlenmiştir. Bahsi geçen azami süreler de dahil olmak üzere saklama ve imha sürecinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin detaylı bilgiler, Vakıf tarafından düzenlenmiş olan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ortaya konulmaktadır.

Yukarı