İKSV Müzisyen Destek Fonu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İKSV MÜZİSYEN DESTEK FONU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak, (kendisine ait İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Tur. Paz. Org. İktisadi İşletmesi’ni de kapsamak üzere) İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan İKSV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz; İKSV tarafından Müzisyen Destek Fonu’nun gerçekleşmesi ve fon desteğine hak kazanan başvurucuların fondan faydalandırması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde İKSV tarafından işlenebilecektir:

 • Müzisyen Destek Fonu’na başvuru taleplerinizin alınabilmesi, değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi, sonuçlarının duyurulması,
 • Değerlendirme sonucunda fon desteğine hak kazananlarla sözleşme akdedilmesi ve sözleşmenin ifası,
 • Tarafınızdan gönderilen ve gerçekleşecek canlı yayında elde edilecek performansa ilişkin görsel işitsel kayıtların işlenerek basınla paylaşılması ve çevrimiçi paylaşım ve sosyal medya kanallarından (youtube, instagram, facebook, twitter vd) yayınlanması,
 • Müzisyen Destek Fonu’na kaynak sağlamak üzere proje destekçisi kurum ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • Müzisyen Destek Fonu’na dair bilgilendirme ve tanıtımların, basın, web sitesi, sosyal medya, e-posta vb diğer iletişim kanalları ile gerçekleştirilmesi tüm medya kanalları üzerinden iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz İKSV Müzisyen Destek Fonu’na başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve yararlanmaya hak kazananların fondan faydalanmasına yönelik olarak tarafınızdan gönderilen performans kaydı ve gerçekleşecek canlı yayın kayıtlarının işlenerek çevrimiçi paylaşım ve sosyal medya kanallarından (youtube, instagram, facebook, twitter vd) yayınlanması amacıyla başvurunuz üzerinden e-mail ile ve performanslarınızın elektronik yöntemlerle paylaştığınız ve proje kapsamında katıldığınız canlı yayında elde edilen performans kayıtları yoluyla, İKSV’nin meşru menfaati ve sözleşmenin kurulması, ifası ile ilgili olma hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, gereklilik ölçüsünde projenin danışma kurulu üyelerine, destekçi kuruma, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara,  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak İKSV’ye iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı