Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

DEPREM BÖLGESİ ENSTRÜMAN DESTEK FONU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı  (“İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

27 Şubat – 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında Deprem Bölgesi Müzik Öğrencileri ve Öğretmenleri Enstrüman Destek Fonu (“Enstrüman Destek Fonu”) kapsamında kabul edilecek olan başvurularda aşağıda yer alan başvurucu ve başvurucunun 18 yaşından küçük olması halinde velisinin/yasal vasisinin kişisel verileri işlenmektedir.

Başvurucunun Velisinin/Yasal Vasisinin; Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, e-posta adresi, telefon numarası, Çalıştığı Kurum, ikametgah bilgisi, şu anda bulunan adres bilgisi,
Başvurucunun; Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, yaşı, e- posta adresi, telefon numarası, Çalıştığı ve/veya Öğrenim Gördüğü Kurum bilgisi, ikametgah bilgisi, şu anda bulunan adres bilgisi,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi;

 • Enstrüman Destek Fonu başvuruları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Enstrüman Destek Fonu başvuruları kapsamında gerekli prosedürlerin yürütülmesi,
 • Enstrüman Destek Fonu kapsamında enstrümanların başvuruculara ulaştırılabilmesi,
 • Enstrümanların başvurucuya ulaştırılabilmesi için üçüncü kişiler ile paylaşılması

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, Enstrüman Destek Fonu kapsamında Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla internet sitesinde başvuru formunun doldurulmasıyla, bununda haricinden tarafınızla gerçekleştirilebilecek mail yazışmaları ve telefon görüşmeleri üzerinden toplanmaktadır.

Bu yolla toplanan kişisel verileriniz,

-Açık Rıza hukuki sebebine istinaden;

 • Enstrümanların başvurucuya ulaştırılabilmesi için üçüncü kişiler ile paylaşılması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine istinaden;

 • Enstrüman Destek Fonu başvuruları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Enstrüman Destek Fonu başvuruları kapsamında gerekli prosedürlerin yürütülmesi,
 • Enstrüman Destek Fonu kapsamında enstrümanların başvuruculara ulaştırılabilmesi

işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında Enstrüman Destek Fonu başvuruları dahilinde hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile açık rızanızın bulunması halinde ise proje ortakları Zuhal Dış Ticaret A.Ş. ve Dore Müzik Aletleri Ticaret Limited Şirketi ile ve yurt dışındaki proje ortakları ile ve son olarak yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

4. Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı