Manda Festivali Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Manda Festivali Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV”) tarafından bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin İKSV tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik: Ad, Soyadı

İletişim: E-posta adresi

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

· İKSV etkinliklerine ve ileride düzenlenecek olan Manda Festivaline ilişkin reklam/kampanya/promosyon vb. pazarlama faaliyetleri çerçevesinde izin verdiğiniz iletişim kanalları (e-posta, SMS, telefon vb.) üzerinden size özel ticari elektronik ileti gönderiminde bulunulması,

· Tarafınıza düzenli aralıklarla SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderiminde bulunulması,

· Pazarlama süreçleri kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıklarınız ve eğilimlerinizin incelenmesi suretiyle özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yönetimi, sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) faaliyetlerinin yürütülmesi ve profilleme yapılmak suretiyle tarafınıza özel kampanyalar, reklamlar vs. oluşturulması,

· İKSV tarafından oluşturulan e-bültenlerin tarafınıza gönderilerek, etkinlik ve kampanyalardan haberdar olmanız,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Manda Festivali’ne katılım sağlamak amacı ile İKSV’nin internet sitesi üzerinden yönlendirmiş olduğunuz form üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

· İlgili kişinin açık rızasının olması,

·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine

·dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

·Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan üçüncü kişiler (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı